Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Γενικοί Όροι του διαδικτυακού τόπου multisms.gr ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και μελών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του multisms.gr και για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαία και υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση αυτών πριν από την οποιονδήποτε λόγο πλοήγηση ή /και χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Α. Οι Γενικοί Όροι του multisms.gr ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας multisms.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του multisms.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο multisms.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του multisms.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του multisms.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το multisms.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης αυτούς τους Γενικούς Όρους και οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στο multisms.gr. Για το λόγο αυτό το μέλος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές.

B. Οι κατωτέρω γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστοτόπο της εταιρίας multisms.gr προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Το multisms.gr θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Γ. Ανήλικοι απαγορεύεται να εγγράφονται και να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του multisms.gr, οι οποίες βάσει του Νόμου απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες, η εταιοεια ουδεμία ευθύνη φέρει.

Δ. Ο δικτυακός τόπος multisms.gr χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες / χρήστες υπό τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων σε αυτούς. Το multisms.gr ενεργώντας στα πλαίσια της καλής πίστης, παρέχει ασφαλές περιβάλλον χρήσης στο δικτυακό τόπο yuboto.com καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες κι επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι το multisms.gr, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου multisms.gr. Για το λόγο αυτό, το multisms.gr δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, ως προς την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι ευθύνονται για οποιοδήποτε κίνδυνο, απειλή ή ζημία δύναται να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης της απόφασής τους να βασισθούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του multisms.gr.

Ε. Ο δικτυακός τόπος, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" (hyperlinks ή διαφημιστικών banners) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης του multisms.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ετέρου δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι χρήστες του multisms.gr, μπορουν να αποστείλλουν παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), να επικοινωνούν με το multisms.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται το δικαίωμα του multisms.gr, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνούν εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο multisms.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – ιστοσελίδας multisms.gr και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών ή υπηρεσιών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της εφαρμογής multisms.gr καθώς και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος multisms.gr και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του multisms.gr.

4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το multisms.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος multisms.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης.

Το multisms.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια αγορά και παραμένουν πολύ καιρό ανενεργοί, για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Οι επισκέπτες του multisms.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα multisms.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την εφαρμογή multisms.gr, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο ή παραπλανητικό τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το multisms.gr.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Το multisms.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος multisms.gr, αλλά δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr, οι servers ή τα μηνύματα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το multisms.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στον οποιονδήποτε η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) ή η προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα του multisms.gr ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή λογισμικού προϊόντος διαθέσιμων προς εγκατάσταση ή λήψη από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr.

Το multisms.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του multisms.gr και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης του multisms.gr, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Το multisms.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Το multisms.gr δεν υποστηρίζει τηλεφωνικούς αριθμούς που βρίσκονται σε περιαγωγή και δεν δηλώνει καμία ευθύνη γι αυτούς.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση των SMS εξαρτάται από:

 • Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 • Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.
 • Την φορητότητα του αριθμού.
 • Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 • Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Έτσι, κατά συνέπεια η το multisms.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.

Το multisms.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για την παράδοση των μηνυμάτων, από την στιγμή που ένα μήνυμα υποβάλλεται με επιτυχία σε μια πύλη δικτύου (gateway).

Το multisms.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που στάλθηκε μέσω του multisms.gr ή μέσω κάποιας από τις υπηρεσίες της.

Το multisms.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που στάλθηκε μέσω του multisms.gr ή μέσω κάποιας από τις υπηρεσίες της.

7.1 Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα multisms.gr και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.

7.2 Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το multisms.gr ή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια του.

7.3 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ (€) και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), βαρύνουν τον πελάτη.

7.4 Το multisms.gr δεν ευθύνεται για τις όποιες τιμολογιακές αναπροσαρμογές επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος και είναι ουσιαστικά αναγκασμένη να αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική της.

7.5 Η τιμή των μηνυμάτων ενδέχεται να υποστεί αναπροσαρμογές, έπειτα από έκτακτη επιβολή interconnection fees των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται αναδιαμόρφωση του υπολοίπου του λογαριασμού ή εναλλακτικά σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των εναπομεινάντων μηνυμάτων.

8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS

8.1 Το multisms.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η ταυτότητα αποστολέα υποστεί τροποποιήσεις ή απορριφθεί από τους παρόχους καθώς επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια από τη στιγμή που θα λάβουν το μήνυμα.

8.2 Το multisms.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση πολλαπλής παράδοσης μηνύματος, εφόσον αυτό έχει αποσταλεί μόνον μια φορά από τη βάση προς τον πάροχο και αφορά το ενδεχόμενο μη επιστροφής αναφοράς παράδοσης από τη συσκευή πιθανόν λόγω παροδικών προβλημάτων συνδεσιμότητας με αποτέλεσμα το μήνυμα να αποστέλλεται από τον πάροχο επαναλαμβανόμενα μέχρι να λάβει την αναφορά.

8.3 Το multisms.gr δεν φέρει καμία ευθύνη της παρακολουθήσεως ή του ελέγχου του περιεχομένου που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού.

9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο κωδικός πρόσβασης και το user name/όνομα χρήστη εγγραφής τοποθετούνται από τον υποψήφιο πελάτη στην εφαρμογή του multisms.gr για να μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και προορίζονται για για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται.

Οι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού χρήστη (user password), συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα "εγγραφής" του multisms.gr προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ). Δια της εγγραφής τους στις υπηρεσίες του multisms.gr και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες συγκατατίθονται προς το multisms.gr ώστε αυτή να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, δύνανται να ενημερώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το multisms.gr. Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και υποχρεούνται να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν το multisms.gr έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, διατηρεί το δικαίωμα να απόσχει της δημιουργίας ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη άνευ ουδεμιάς ειδοποιήσεως.

Οι χρήστες ευθύνονται για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλούς φύλαξης των στοιχείων εισόδου (κωδικού χρήστη και ονόματος χρήστη) που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα υπηρεσιών του multisms.gr. Οι χρήστες θα ευθύνονται για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με το κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Το multisms.gr δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη και ούτε αναλαμβάνει τοιαύτη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες ευθύνονται για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το multisms.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Το multisms.gr δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκυπτόμενη εκ της αυθαιρέτου ή παρανόμου χρήσεως του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

10. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, επιβεβαιώνονται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη και αποδοχή για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες, αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής multisms.gr, υποκείμενη εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής multisms.gr, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το multisms.gr, για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Το multisms.gr ενδέχεται να ζητήσει τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή Κωδικού Πρόσβασης, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή multisms.gr ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα multisms.gr.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το multisms.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από το multisms.gr σε τρίτους.

Το multisms.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.

Το multisms.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εφαρμογής multisms.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το multisms.gr ή την εφαρμογή για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, αποστολή με SMS ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι – ή δύναται να είναι – παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
 • πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • παραπλάνηση τρίτων σχετικά με την πραγματική τους ταυτότητα και την προέλευση των μηνυμάτων που αποστέλλουν.
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

11. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

Οι χρήστες της εφαρμογής multisms.gr, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να διαγράψουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή (σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας θα πρέπει να αποστείλετε ένα email στο τμήμα υποστήριξης support@multisms.gr, καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας.)

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Το multisms.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα ως προς την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον ιστότοπο multisms.gr ή την εφαρμογή του, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 801 2222 333 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@multisms.gr

LiveZilla Live Chat Software